Приемная комиссия

CALL- центр "Абитуриент" тел. +375 (152) 73-01-01 (многоканальный)
МТС: +375 (33) 35 44 500
Life: +375 (25) 77 44 500
Email: abit@grsu.by

 

 
Программа вступительного испытания для получения высшего образования II ступени
по специальности
1-21 80 10 «Литературоведение»
в 2018 году
 
 

 

 

ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

 

Літаратуры, як кожнаму віду мастацтва, належаць пазнавальныя, выхаваўчыя і ўласна эстэтычныя функцыі. Яна выяўляе і ўвасабляе ў мастацкіх вобразах усю шматстайнасць чалавечае існасці, грамадскую самасвядомасць часу, багацце людскіх характараў і тыпаў.
Асноўныя задачы, якія ставяцца Праграмай пры ўступных экзаменах наступныя: працэсы развіцця беларускай і рускай літаратуры ХІ — ХХ стст., творчасць вядомых пісьменнікаў гэтага часу, эстэтычныя прынцыпы іх творчасці, асаблівасці развіцця іх творчых індывідуальнасцей, традыцыйнае і наватарскае ў іх творах, станаўленне жанраў, развіццё культуры творчасці.
Уменне аналізаваць складаныя мастацкія структуры, паглыблена раглядаць спецыфіку жанраў, уменне вызначыць паэтыку літаратуры, народжанай падзеямі ХІ — ХХ стагоддзя, яе эстэтычныя ўласцівасці, праўдзіва раскрываць традыцыі папярэдняй літаратуры і фальклору ў творчасці беларускіх пісьменнікаў, паказаць іх мастацкае наватарства, а адсюль — і цікавы экскурс у іх творчую лабараторыю з перспектывай на грунтоўны глыбокі аналіз напісанага імі.
У адказах абітурыентаў павінна быць прадэманстравана веданне асноўных літаратурных паняццяў, асвятленне усіх пытанняў літаратуразнаўчых аспектаў, пацверджаных прыкладамі мастацкіх твораў пісьменнікаў.

 

ЗМЕСТ ПРАГРАМЫ

 

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

 

Беларускі фальклор
Фальклор як вусна-паэтычная творчасць народа. Жанравая сістэма фальклору. Каляндарна-арадавая і сямейна-абрадавая паэзія. Беларускі казкавы эпас: вытокі, жанравая разнастайнасць, матывы. Казкі ў мастацкай літаратуры. Беларуская пазаабрадавая паэзія. Вывучэнне фальклору ў школе. Мастацкі вобраз як своеасаблівая форма і спосаб пазнання і адлюстравання рэчаіснасці.

 

Тэорыя літаратуры
Мастацкі твор як ідэйна-эстэтычная цэласнасць. Праблема суаднесенасці фармальнага і змятоўнага ўзроўняў твора. Літаратурныя кірункі, плыні і стылі. Сюжэт і кампазіцыя мастацкага твора. Сістэма арганізацыі вершаванага і празаічнага маўлення.

 

Гісторыя беларускай літаратуры ХІ – ХVIII стст.
«Слова пра паход Ігаравы»: ідэйна-тэматычны змест. «Слова...» і Беларусь. Летапіс як жанр літаратуры. Беларуска-літоўскае летапісанне ХІV – ХVІ стагоддзяў. Гісторыя Вялікага княства Літоўскага ў хроніцы Быхаўца. Францыск Скарына – беларускі і ўсходнеславянскі першадрукар, асветнік, гуманіст. С.Будны і В.Цяпінскі як паслядоўнікі Ф.Скарыны. Лацінамоўная паэзія Беларусі. Асноўная праблематыка паэмы М.Гусоўскага «Песня пра зубра». Творчасць С.Полацкага і станаўленне «высокага» стылю барока. Беларуская драматургія XVII – XVIII стагоддзяў. Школьны тэатр. Інтэрмедыі. «Камедыя» К.Марашэўскага.

Гісторыя беларускай літаратуры XIX стагоддзя

Ананімная літаратура ХІХ стагоддзя (праблематыка, асаблівасці стылю). Паэма «Энеіда навыварат». Праблема аўтарства. Ідэйная накіраванасць і вобразы твора. Мастацкія асаблівасці. Беларуска-польскія пісьменнікі і іх роля ў развіцці беларускай літаратуры (Я.Чачот, Я.Баршчэўскі, Ул.Сыракомля, В.Каратынскі і інш.). Паэма «Тарас на Парнасе». Праблема аўтарства. Ідэйны змест, вобразы. Мастацкія асаблівасці і значэнне твора. Эвалюцыя драматургіі В.І.Дуніна-Марцінкевіча: светапогляд, тыпаж, паэтыка («Пінская шляхта», «Залёты»). Матывы і вобразы паэзіі і прозы Ф.Багушэвіча. Роля пісьменніка ў развіцці беларускай літаратуры. Кастусь Каліноўскі: грамадская і літаратурная дзейнасць. Грамадска-літаратурнае жыццё на Беларусі апошняй трэці ХІХ стагоддзя (А.Абуховіч, Ф.Тапчэўскі, З.Манькоўская, А.Ельскі і інш.).

Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя
Грамадска-літаратурны рух на Беларусі пачатку ХХ стагоддзя. Нашаніўская літаратура як эстэтычны і культурны феномен. Вывучэнне аглядных тэм у школе. Жанрава-стылёвыя асаблівасці прозы Ядвігіна Ш. Асноўныя матывы і вобразы паэзіі і прозы Цёткі. Асаблівасці стылю. Традыцыі нацыянальнай камедыяграфіі і наватарства Я.Купалы ў камедыі «Паўлінка». Драма Я.Купалы «Раскіданае гняздо» як сімволіка-рамантычны твор. Вывучэнне драматычных твораў у школе. Эвалюцыя лірычнага героя паэзіі Я.Купалы 1905-1915 гг. Лірыка Я.Купалы перыяду грамадзянскай вайны і 20-х гадоў. Драматызм часу і яго ўплыў на мастацкую творчасць. Жанрава-мастацкія асаблівасці п’есы Я.Купалы «Тутэйшыя». Матывы і вобразы лірыкі Я.Коласа. Жанравая разнастайнасць эпічнай творчасці Я.Купалы (сімвалічныя, фальклорна-рамантычныя і драматычныя паэмы). Жанрава-стылёвыя асаблівасці прозы Змітрака Бядулі. Сцвярджэнне народнай сілы і нацыянальнага духу ў паэме Я.Коласа «Новая зямля». Тыпалогія і жанравыя асаблівасці апавяданняў Я.Коласа. Паэма Я.Коласа «Сымон-музыка» як філасофска-рамантычны твор. Праблема гістарычнага лёсу народа і інтэлігенцыі ў трылогіі Я.Коласа «На ростанях». Духоўны свет героя ў трылогіі Філасофска-алегарычны змест «Казак жыцця» Я.Коласа. М.Багдановіч як крытык. Эстэтычныя густы і погляды пісьменніка. Творчая індывідуальнасць М.Гарэцкага. Жанр дакументальнай прозы ў яго творчасці. Праблема «роднага карэння» і інтэлігенцыі, інтэлігенцыі і гісторыі ў творчасці М.Гарэцкага. Творчая індывідуальнасць Алеся Гаруна. Грамадзянска-патрыятычныя і філасофскія матывы яго лірыкі. Адметнасць стылю. Жанрава-структурныя асаблівасці паэзіі М.Багдановіча. «Вянок» М.Багдановіча: гісторыя стварэння, кампазіцыя, паэтычнае майстэрства. Ідэйная барацьба ў беларускай літаратуры 20-х гадоў (арганізацыі, аб’яднанні). Разбурэнне эстэтычных асноў літаратуры ў 30-ыя гады. «Узвышаўская» паэзія і проза (творчасць Ул.Дубоўкі, Я.Пушчы, А.Мрыя, Л.Калюгі, У.Жылкі). Літаратура Заходняй Беларусі. Агульны агляд. Жанравая адметнасць аповесці З.Бядулі «Салавей». Прыёмы стварэння вобразаў. Я.Маўр як дзіцячы пісьменнік. Эвалюцыя мастацкага мыслення Кузьмы Чорнага 20-30-х гадоў. Кандрат Крапіва як байкапісец. Філасофска-алегарычная проза К.Чорнага перыяду Вялікай Айчыннай вайны («Млечны шлях», «Пошукі будучыні». «Вялікі дзень»). Асаблівасці апавяданняў Міхася Лынькова. Мастацкія пошукі М.Лынькова ў жанры аповесці і рамана. Асаблівасці творчасці П.Панчанкі 30-х гадоў і перыяду Вялікай Айчыннай вайны. К.Крапіва як драматург. Уладзімір Караткевіч як паэт і драматург. Асаблівасці драматургіі А.Макаёнка. Грамадзянскі, гуманістычны пафас сучаснай паэзіі П.Панчанкі. Асаблівасці лірыкі А.Куляшова 60 — 70-х гадоў. Паэмы «Цунамі», «Далёка да акіяна», «Варшаўскі шлях», «Хамуціус». Паэзія М.Танка 30-х гадоў. Урокі па вывучэнні біяграфіі і творчасці пісьменніка ў школе. Станаўленне творчай індывідуальнасці А.Куляшова (паэзія 30-40-х гадоў). Раннія паэмы А.Куляшова. Праблемна-тэматычны змест і жанрава-структурная адметнасць паэзіі М.Танка 60-90-х гадоў. Паэзія Петруся Броўкі. Асаблівасці вывучэння лірыкі ў школе. Жанр аповесці ў мастацкай сістэме Я.Брыля. Навелістыка пісьменніка (мініяцюры, апавяданні і інш.). Драматургія А.Дударава: духоўна-эстэтычны змест. Беларуская літаратуразнаўчая школа: асноўныя напрамкі і прадстаўнікі. Псіхалагізм як спосаб раскрыцця характару героя (паводле «Палескай хронікі» І.Мележа). Сучасная беларуская драматургія. Драматургія і тэатр. Сучасная беларуская паэзія. Мастацкія здабыткі розных пакаленняў паэтаў. Мастацкія здабыткі розных пакаленняў паэтаў. «Палеская хроніка» І.Мележа як з’ява беларускай літаратуры (традыцыі і наватарства). Раман Я.Брыля «Птушкі і гнёзды». Асаблівасці стылю твора. І.Шамякін як раманіст. Жанравыя магчымасці «лакальнай» аповесці ў творчасці В.Быкава. Стыль мастака. Творчасць і грамадская дзейнасць В.Быкава 80 — 90-х гг. Творы апошніх гадоў. Ул.Караткевіч як празаік. Гісторыя і сучаснасць у яго творчасці. Адметнасць паэзіі Н.Гілевіча. Раман «Родныя дзеці». Паэтычнае майстэрства Р.Барадуліна. Беларуская проза на сучасным этапе (І.Навуменка, І.Чыгрынаў, І.Пташнікаў, В.Адамчык і інш.). Творчасць А.Разанава як з’ява беларускага мадэрнізму. Літаратура беларускага замежжа. Творчасць пісьменнікаў-эмігрантаў (Н.Арсеннева, М.Сяднёў, А.Салавей і інш.).

 


РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

РАЗДЕЛ 1. ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

 

Воинская повесть. «Слово о полку Игореве»
История открытия, публикации и изучения. Споры о подлинности «Слова». Историческая основа памятника. «Слово» и летописные повести о походе Игореве на половцев. Основная идея «Слова» - единение русских князей для защиты Руси от врагов. Сюжет и композиция «Слова». Образная система памятника. Изображение князей, природы, образ Русской земли. Пространство и время в «Слове». Жанровое своеобразие и стиль «Слова о полку Игореве». Его связь с жанрами и стилями литературы Древней Руси, ораторской прозой, воинской повестью, народной эпической песней. Проблема автора «Слова».

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

 

Русский сентиментализм
Гуманистические идеалы эпохи Просвещения как основа для формирования сентиментализма. Внимание к внутреннему миру человека, появление нового типа «чувствительного» героя, его нравственные характеристики, не связанные с официально-государственной оценкой личности, построение сюжета на основе «будничной» жизни частного человека, повышенная эмоциональность повествования. Система жанров в русском сентиментализме, стилевые особенности, специфика языка. Этапы развития русского сентиментализма. Сентиментализм и предромантизм. «Бедная Лиза» Карамзина – вершинное явление русского сентиментализма. Утверждение внесословной ценности человека. Приемы психологического анализа. Стиль и язык.

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

 

А.С.Пушкин
Пушкин – крупнейший представитель русского революционного романтизма. Своеобразие романтической поэмы «Кавказский пленник». Образ пленника как «героя века». Романтические поэмы: «Братья-разбойники», «Бахчисарайский фонтан». Поэма «Цыганы». Развенчание героя-индивидуалиста. Композиция и стиль «южных» поэм Пушкина.
«Евгений Онегин» – первый русский реалистический роман. Проблематика и образы романа, Онегин, Татьяна, Ленский, их типичность. Изображение народа Лирическая и сатирическая направленность. Художественное своеобразие романа, его жанр, композиция, стиль, стих. Онегинская строфа. Оценка «Евгения Онегина» Белинским.
«Повести Белкина» – как начало русской реалистической прозы. Изображение демократических низов. Проблема «маленького человека» («Станционный смотритель», «Гробовщик»). Стиль «Повестей Белкина».
Лирическая поэзия А.С.Пушкина Вольнолюбивые и сатирические мотивы в лицейских стихах. Анакреонтические и элегические мотивы этого периода Гражданская поэзия Пушкина: «Вольность», «Деревня», «К Чаадаеву», «Сказки» («Ноэль»). Структура и стиль вольных стихов. Политические эпиграммы. Революционное значение гражданской поэзии Пушкина и ее роль в развитии движения декабристов. Лирика периода южной ссылки. Стихи Пушкина о «поэте» и «толпе» причины, вызвавшие их создание. Оппозиционная общественно-политическая направленность этих стихотворений.

 

М. Ю. Лермонтов
Выражение политического протеста в творчестве Лермонтова после гибели Пушкина «Смерть поэта» как гневный памфлет против придворной знати и самодержавия. Резкое осуждение политического индифферентизма, бездеятельности, пошлости жизни дворянства («Дума», «1-е января»). Ненависть к самодержавию и крепостничеству («Прощай, немытая Россия»). Тема одиночества в творчестве Лермонтова и ее социальный смысл. Страстная жажда свободы, борьбы, жизни («Узник», «Соседка», «Пленный рыцарь» и др.). Идеи патриотизма и народности («Бородино», «Родина»). Образ поэта-гражданина («Поэт», «Пророк»). Реалистический роман «Герой нашего времени». Печорин как «герой времени». Сопоставление образа Печорина с образом Онегина Сюжетная роль и идейная функция образов княжны Мери, Бэлы, Максима Максимыча, Вернера. Лермонтов – создатель психологического романа. Связь композиции «Героя нашего времени» с идейно-художественным замыслом автора.

 

Н. В. Гоголь
«Мертвые души». Замысел «Мертвых душ» как «национальной поэмы». Первая часть «поэмы» – реалистическая сатира на крепостническую дворянско-бюрократическую Россию. Резкий контраст между реалистической картиной разложения дворянского общества и возвышенными гражданскими идеалами Гоголя. Отвлеченность этих идеалов, выразившаяся в некоторых лирических отступлениях в первом томе «Мертвых душ». Типические характеры главных героев как отражение различных стадий кризиса крепостничества. Роль образа Чичикова в развитии сюжета Построение сатирических образов: выделение в характере преобладающей черты, роль портретных и бытовых деталей, роль диалога.

 

И. С. Тургенев
Диалог поколений в романе Тургенева «Отцы и дети». Социально-психологическая природа романа; роль идейного спора (круг социально-политических, эстетических, этических и философских вопросов, обсуждаемых двумя поколениями) в романе. Общечеловеческая природа конфликта, сюжетообразующая роль евангельской притчи о Блудном сыне. Базаров как типичный представитель поколения «нигилистов»-шестидесятников; испытание героя любовью и преображение его во второй части романа. Роль «Отцов и детей» в социально-политической и литературной полемике середины века.

 

Ф. М. Достоевский
Особенности реализма Достоевского как писателя-философа (драматическое мировосприятие, полифонизм, концепция героя-идеолога, экспериментальные ситуации, интертекстуальность, своеобразие стиля). Магистральные проблемы прозы Достоевского, жанровое и художественное своеобразие «великих романов». Идейный диалог в «Преступлении и наказании»: проблемы свободы и нравственной ответственности, духовного возрождения личности. Роман «Братья Карамазовы» – итог идейных и творческих исканий автора; раздумья о прошлом, настоящем и будущем России; «карамазовщина» как социально-психологическое явление; тупик индивидуализма (Иван, Смердяков) и путь к спасению (Дмитрий); художественное воплощение авторской концепции положительного героя (Зосима, Алеша).

 

Л. Н. Толстой
Идейная и творческая эволюция писателя. Особенности реализма Толстого (эпическое видение мира, монологическая природа толстовской прозы, метод «диалектики души», духовный облик толстовского героя и его эволюция, жанры, своеобразие стиля). «Война и мир» как роман-эпопея; авторская философия истории и проблема нравственного выбора личности. Развенчание «наполеонизма». Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, концепция идеального человека и ее художественная реализация в образе Наташи Ростовой. Русская пореформенная действительность сквозь призму семейной проблематики в романе «Анна Каренина». Социальный и нравственный смысл трагедии Анны. Духовные искания Левина. Особенности поэтики произведения. Мировоззрение и специфические черты поэтики Толстого в поздний период творчества (проблематика, пафос, разнообразие жанров, стиль). Конфликт личности и государственной системы («Воскресение»).

 

А. П. Чехов
Гуманистическая позиция писателя, основные этапы его творческой эволюции. Вклад Чехова в развитие реализма: принципиальный отказ от тенденциозности, соотношение типизации и индивидуализации, комического и трагического, способы создания комического эффекта, значимость пародийного начала, жанры, конфликты, герои, лиризация эпоса и драмы, роль подтекста, символики, художественной детали. Нравственно-философская проблематика рассказов и повестей («Тоска», «Степь», «Палата №6», «Дама с собачкой», маленькая трилогия). Художественные искания Чехова-драматурга в русле «новой драмы»: тематика, жанры, принципы изображения героев, конфликты, особенности сюжетно-композиционной организации и стиля («Чайка», «Три сестры», «Вишневый сад»).

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

 

М. Горький
Идейные и творческие искания писателя. Связь с традициями русского реализма. Новые герои в прозе М.Горького. Проблема русского национального характера и новые подходы Горького к изображению человека. «Выламывание» героя из социальной среды в романе «Фома Гордеев». Проблема выбора пути и полемика с идеями Л.Толстого и Ф.Достоевского в повести «Трое». Герой и «массовый человек» в прозе М.Горького.

 

И. А. Бунин
Творческая индивидуальность И.А.Бунина. Размышления писателя о законах человеческого бытия. Вечные темы в прозе писателя. Бунинская концепция любви («Грамматика любви», «Легкое дыхание», «Сны Чанга» и др.). Социально-философская проблематика рассказов «Братья», «Господин из Сан-Франциско». Бунин как художник слова (синтез лирического и эпического начал, роль детали, пейзажных зарисовок, символика цвета и др.).

 

А. И. Куприн
Творчество А.И.Куприна и традиции русского реализма ХIХ века. Эволюция писателя в раскрытии психологии личности. «Молох» как социально-психологическая повесть. Проблема «естественного человека» в повести «Олеся». Роль пейзажных зарисовок в раскрытии внутреннего мира героини. Личность в «поединке чести» (повесть «Поединок»). Изображение обезличенной и страдающей солдатской массы. Образы царских офицеров. Куприн о деградации личности. Ромашов и Назанский как рупоры идей писателя. Возвышенно-романтические суждения о свободе личности и о будущем в прозе Куприна.

 

Л. Н. Андреев
Формирование мировоззрения писателя. Увлечение идеалистической философией (Шопенгауэр, Ницше, Гартман и др.). Поиски новых путей. Тема «маленького человека» в ранних рассказах Л.Андреева. Тип героя, конфликт, своеобразие психологического анализа в рассказе «Жизнь Василия Фивейского». Мастерство психологического анализа в «Рассказе о семи повешенных». «Красный смех» – новая веха в творческом развитии Л.Андреева. Экспрессионистские черты прозы Л.Андреева (деформация действительности, предельный субъективизм, выразительность кричащих красок, символика и т.д.).
Экзистенциальные темы в творчестве писателя. Андреев об абсурдности мира, об одиночестве человека, о безднах его души, о безверии. Мрачные пророчества писателя.

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ МОДЕРНИСТСКИХ ТЕЧЕНИЙ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XIX – НАЧАЛА ХХ В.

 

Символизм
Теоретическое обоснование символизма в работах Д.Мережковского, В.Я.Брюсова, А.Белого. Философская основа русского символизма (Шопенгауэр, Кант, Ницше, В.Соловьев). Понимание искусства как интуитивного постижения мира. Понятие о символе. Музыка стиха. Элитарность символистской поэзии, ставка на читателя – сотворца.
Старшие и младшие символисты. Символизм и «новое религиозное сознание» (Д.Мережковский и З.Гиппиус). Теургическая концепция искусства. А.Блок и младосимволисты. Роль учения В.Соловьева в формировании философских и эстетических воззрений русских символистов. Воплощение принципов символизма в «Стихах о Прекрасной Даме» А.Блока. Соловьевский миф о Софии, Мировой Душе, Вечной Женственности. Тема двоемирия. Мотивы ожидания, встречи. Мистические предчувствия Блока.

 

Акмеизм
Появление «Цеха поэтов». История и практика русских акмеистов (Н.Гумилев, С.Городецкий, О.Мандельштам и др.). «Вещное» восприятие мира. Культ первоначал жизни («адамисты»). «Сильная личность» в лирике Н.Гумилева (цикл «Капитаны). Своеобразие поэтического мира и «тоска по мировой культуре» в поэзии О.Мандельштама.
Анна Ахматова и русский акмеизм. Сборники «Вечер», «Четки»: мотивы, образы, поэтика. Своеобразие лирической героини А.Ахматовой. Роль детали, разговорных интонаций. Камерность, психологизм ахматовской лирики.

 

Футуризм
Футуризм как одно из течений литературы авангарда. Эстетическая программа русских футуристов. Отрицание культурных традиций и создание нового искусства. Устремленность в будущее; выражение настроений толпы, бунтарство и анархизм русских футуристов. Словесное экспериментаторство (поиски «раскрепощенного» «самовитого» слова; создание «заумного» языка).
Поэзия В.Хлебникова в контексте русского авангарда. Словотворчество «великого будетлянина», звукопись и цветопись его лирики.
Лирический герой В.Маяковского. Тема трагического одиночества. Урбанистические стихи поэта. Новаторство Маяковского.

 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА

 

Периодизация русской литературы послеоктябрьского периода. Характеристика ее основных этапов.

 

М. Булгаков
«Мастер и Маргарита». История создания романа. Своеобразие композиции и творческого метода (сочетание реализма, фантастики, сатиры). Советская действительность в романе. Среда творческой интеллигенции. Проблема творчества и судьба художника (образ Мастера). Роль фантастики. Творческая интерпретация библейского сюжета. Соотношение истории и современности. Нравственно-философский смысл романа.

 

А. Платонов
Своеобразие восприятия и изображения действительности в рассказах и повестях. «Котлован»: историко-философский смысл произведения, несостоятельность принудительного счастья, образ народа, герой-правдоискатель, «руководящие люди». Своеобразие творческого почерка писателя: условность, символика, гротеск, парадокс, особенности языка.

 

М. Шолохов
Художественный мир Шолохова. «Тихий Дон»: творческая история, историческая основа эпопеи, мир донского казачества, образ и судьба Григория Мелехова как отражение сложного пути народа в переломную эпоху, система персонажей. Гуманизм произведения, художественное своеобразие (жанр, особенности психологизма, мир природы, богатство языка).

 

Литература 60-х – пер. пол. 80-х гг.
Характеристика общественной и литературной жизни периода «оттепели» и «застоя».

 

А. Солженицын
Изображение лагерной жизни и характера русского человека в рассказе «Один день Ивана Денисовича». Социально-нравственная проблематика рассказа «Матренин двор». Осмысление судьбы народа в рассказах писателя. Литературно-общественное значение творчества А.Солженицына.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

ГІСТОРЫЯ БЕЛАРУСКАЙ ЛІТАРАТУРЫ

 

 1. Гісторыя беларускай літаратуры: Старажытны перыяд. — Мн., 1985.
 2. Ахрыменка П., Ларчанка М. Старажытная беларуская літаратура. — Мн., 1968.
 3. Вольскі В. Нарысы па гісторыі беларускай літаратуры эпохі феадалізма. — Мн., 1958.
 4. Майхровіч С. Нарыс гісторыі старажытнай беларускай літаратуры ХІV — ХVІІІ стст. — Мн., 1980.
 5. Старажытная літаратура. Зборнік тэкстаў. — Мн., 1990.
 6. Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры. А.Коршунава. — Мн., 1959.
 7. Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры: У 2 т., — Т.1,2. — Мн., 1968.
 8. Лойка А.А. Гісторыя беларускай літаратуры. Дакастрычніцкі перыяд: У 2 ч. — Ч.1, 2. — Мн., 1989.
 9. Гісторыя беларускай літаратуры ХІХ — пачатак ХХ ст. — Мн., 1981.
 10. Гісторыя беларускай савецкай літаратуры.1917 — 1940. — Мн., 1981.
 11. Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: У 4-х т. — Т.1-4. — Мн., 1999.
 12. Лойка А. Беларуская паэзія на пачатку стагоддзя. — Мн.
 13. На суд гісторыі. — Мн., 1994.
 14. Лойка А. «Новая зямля» Якуба Коласа: Вытокі, веліч, хараство. — Мн., 1961.
 15. Гніламёдаў У. Янка Купала: Новы погляд. — Мн., 1995.
 16. Навуменка І. Янка Купала: Духоўны воблік героя. — Мн., 1967.
 17. Багдановіч І.Я. Купала і рамантызм. — Мн., 1989.
 18. Навуменка І. Змітрок Бядуля. — Мн., 1995.
 19. Бачыла А. Дарогамі Максіма. — Мн., 1971.
 20. Чыгрын І.Л. Паміж былым і будучым: Проза М.Гарэцкага. — Мн., 1994.
 21. Каханоўскі Г. Адчыніся, таямніца часу. — Мн., 1984.
 22. Няфёд У. Гісторыя беларускага тэатру. — Мн., 1982.
 23. Чыгрын І.П. Рэальнае і магчымае. Проза Якуба Коласа. — Мн., 1989.
 24. Аристотель. Поэтика (любое издание)
 25. Гуляев Н.К. Теория литературы. — М., 1975.
 26. Лотман Ю.М. Избранные статьи в 2 т. — Таллин, 1992.
 27. Поспелов Г.Н. Введение в литературоведение. — М., 1988.
 28. Рагойша В.П. Тэорыя літаратуры ў тэрмінах. — Мн., 2001.
 29. Словарь литературоведческих терминов / под. Ред. Л.Н.Тимофеева. — М., 1974.
 30. Теория литературы в 3 т. — М., 1962-1965.
 31. Томашевский В.Б. Теория литературы. Поэтика (любое издание)
 32. Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. — М., 1977.
 33. Хализев В.Е. Теория литературы. — М., 1996.

 

ИСТОРИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 

ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА

 

Список художественных текстов

 1. Слово о полку Игореве.

 

Основная литература

 1. Кусков В.В. История древнерусской литературы. – М.: Высшая школа, 1986 (или другое издание).

 

Дополнительная литература

 1. Лихачев Д.С. Поэтика древнерусской литературы. – М.: Наука, 1979.
 2. Лихачев Д.С. Человек в литературе Древней Руси. – М.: Наука, 1973.

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XVIII ВЕКА

 

Список художественных текстов

 1. Карамзин Н.М. Бедная Лиза.

 

Основная литература

 1. Орлов П.А. История русской литературы XVIII в. – М., 1991.

 

Дополнительная литература

 1. Орлов П.А. Русский сентиментализм. – М., 1977.

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XIX ВЕКА

 

Список художественных текстов

 

Пушкин А.С.

Воспоминания в Царском Селе. Вольность. К Чаадаеву. Деревня. «Погасло дневное светило…». Кинжал. Узник. «Кто, волны, вас остановил…». «Свободы сеятель пустынный…». Разговор книгопродавца с поэтом. К морю. «Я помню чудное мгновенье…». Пророк. «Во глубине сибирских руд…». 19 октября. Друзьям. «Дар напрасный, дар случайный…». Анчар. Поэт и толпа. «Брожу ли я вдоль улиц шумных…». Поэту. Бесы. Моя родословная. Осень. «Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит…». «Вновь я посетил…». «Когда за городом, задумчив, я брожу…». «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Кавказский пленник. Цыганы. Евгений Онегин. Станционный смотритель. Капитанская дочка.

 

Лермонтов М.Ю.

«Нет, я не Байрон, я другой…». Парус. Бородино. Смерть поэта. «Выхожу один я на дорогу…». Не верь себе. Журналист, читатель и писатель. Поэт. предсказание. 1-е января. Узник. Соседка. Пленный рыцарь. Дума. Родина. Демон. Мцыри. Песня про купца Калашникова. Герой нашего времени.

 

Гоголь Н.В. Мертвые души.

 

Тургенев И.С. Отцы и дети.

 

Достоевский Ф.М. Преступление и наказание.

 

Толстой Л.Н. Война и мир.

 

Чехов А.П.

Хамелеон. Тоска. Степь. Палата № 6. Дама с собачкой.. Вишневый сад.

 

Основная литература

 1. История русской литературы XIX в. / под ред. В.И.Коровина: в 3 ч. – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2005.

 

Дополнительная литература

 1. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М., 1979.
 2. Бердников Г.П. А.П.Чехов. Идейные и творческие искания. – М., 1986.
 3. Бочаров С.Г. Поэтика Пушкина (очерки). – М.: Наука, 1974.
 4. Бурсов Б.И. Лев Толстой. Идейные искания и творческий метод. 1847–1862. – М., 1963.
 5. Гуковский Г.А. Реализм Гоголя. – М.: ГИХЛ, 1959.
 6. Курляндская Г.Б. И.С.Тургенев и русская литература. – М.: Просвещение, 1980.
 7. Лотман Ю.М. Роман А.С.Пушкина «Евгений Онегин»: Комментарий. – Л.: Просвещение, 1983.
 8. Максимов Д.Е. Поэзия Лермонтова. – М., 1964.
 9. Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. – М., 1978 (есть другие издания).
 10. Опульская Л.Д. Роман-эпопея Л.Н.Толстого «Война и мир». – М., 1987.
 11. Скафтымов А.П. Нравственные искания русских писателей: Статьи и исследования о русских классиках. – М.: Худ. лит., 1972.
 12. Степанян К. Сознать и сказать. «Реализм в высшем смысле» как творческий метод Ф.Достоевского. – М., 2005.
 13. Сухих И.Н. Проблемы поэтики А.П.Чехова. – М., 1987.
 14. Чудаков А.П. Мир Чехова: Возникновение и утверждение. – М., 1986.

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА ВЕКОВ (XIX–XX)

Список художественных текстов

 

Андреев Л.

Ангелочек. Жизнь Василия Фивейского. Красный смех.

 

Бунин И.

Антоновские яблоки. Деревня. Братья. Господин из Сан-Франциско. Сны Чанга. Грамматика любви. Легкое дыхание. Чистый понедельник. Темные аллеи. Жизнь Арсеньева.

 

Горький М. Фома Гордеев. Трое.

 

Куприн А. Молох. Олеся. Поединок.

 

Блок А. Стихи о Прекрасной Даме.

 

Маяковский В. Стихотворения. Владимир Маяковский. Облако в штанах.

 

Хлебников Вел. Творения.

 

 

Основная литература

 1. История русской литературы: В 4 т. – Т.4.– Л.: Наука, 1984.

 

Дополнительная литература

 1. Афанасьев В.Н. И.А.Бунин. Очерки творчества. – М., 1966.
 2. Бавин С., Семибратова И. Судьбы поэтов серебряного века. – М., 1993.
 3. Волков А.А. Творчество А.И.Куприна. – М., 1981.
 4. Ермилова Е.В. Теория и образный мир русского символизма. – М., 1989.
 5. Жирмунский В.М. Творчество Анны Ахматовой. – Л., 1973.
 6. Келдыш В. Русский реализм начала ХХ века. – М., 1975.
 7. Колобаева Л.А. Концепция личности в русской литературе рубежа XIX – ХХ в. – М., 1990.
 8. Минц З.Г. Блок и русский символизм. Поэтика Александра Блока. – СПб., 1999.

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА

 

Список художественных текстов

 

Булгаков М. Мастер и Маргарита.

 

Платонов А. Котлован.

 

Шолохов М. Тихий Дон.

 

Солженицын А. Один день Ивана Денисовича. Матренин двор.

 

Основная литература

 1. Русская литература ХХ в. – Воронеж, 1999.
 2. Лейдерман Н.Л., Липовецкий М.Н. Современная русская литература: 1950–1990-е годы: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений: в 2 т. – М., 2003.

 

Дополнительная литература

 1. Минакова А. Поэтический космос М.Шолохова: о мифологизме в этике М.Шолохова. – М, 1992.
 2. Малыгина Н. Художественный мир А.Платонова. – М., 1995.
 3. Спиваковский Т.Е. Феномен А.И.Солженицына: Новый взгляд. – М., 1998.
 4. Яблоков Е. Мотивы прозы Булгакова. – М., 1997.

 

 

С критериями оценки уровня подготовки абитуриентов на вступительном испытании по специальности «Литературоведение» можно ознакомиться здесь.